Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Remigiusz Johaniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Remigiusz Johaniewicz, ul. Mieszka I – go 48/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora w celu:
1. realizacji usługi udzielenia pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz z art. 6 ust. 1 lit. b i d, art. 9 ust. 2 lit. c i f RODO, a zatem w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
2. realizacji zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. c i f RODO, to jest w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. rozliczeń należności publicznoprawnych wskazanych powyżej czynności zgodnie z przepisami prawa publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a zatem w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W ramach realizacji usług świadczenia pomocy prawnej Administrator przetwarzać będzie także dane szczególnej kategorii, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody oraz przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy ( art. 9 ust. 2 lit. c i f RODO).

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jaki jest to niezbędne dla udzielenia pomocy prawnej klientom.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. d RODO, Administrator nie ma obowiązku udzielania informacji o podstawach przetwarzania danych osób osób trzecich, w których posiadanie wszedł świadcząc pomoc prawną, i to z uwagi na okoliczność, iż takie dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wynika w tym zakresie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi księgowo – finansowej, operatorzy pocztowi, instytucje finansowe (bank), które na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych; dostawy usług IT, operatorzy internetowi i telefonii komórkowej, którzy będąc odrębnymi Administratorami danych osobowych zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z RODO oraz przepisów szczególnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych; osoby, z którymi Administrator współpracuje w ramach realizacji usług pomocy prawnej tj. radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy, aplikanci adwokaccy którzy na podstawie przepisów odrębnych zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej (np. współpraca na podstawie art. 21 oraz art. 35 (1 ) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ) oraz inne podmioty, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia danych osobowych i zachowania poufności;

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w art. 5c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie przekazanych Administratorowi danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych;

Jednakże przepisy art. 15 ust. 1 i 3 (prawo dostępu do danych), art. 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania)  i art. 19 (prawo do informacji o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3.

2.  Przepisu art. 21 ust. 1 (prawo do sprzeciwu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się.

Nadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli w Pana/Pani ocenie przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator nie prowadzi profilowania, w tym zautomatyzowanego.

Co do zasady, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy. W zakresie świadczenia pomocy prawnej, udzielenie informacji obejmujących ujawnienie danych osobowych jest w pierwszej kolejności warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług, w dalszej kolejności stanowi warunek niezbędny dla podjęcia realizacji usługi, zaś odmowa ich udzielenia może pociągać za sobą negatywne konsekwencje po stronie osoby, której dane dotyczą, w tym także do odmowy uwzględnienia przez orzekający organ dochodzonych przez klienta praw.

Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim w zakresie wynikającym z korzystania przez Administratora z usług poczty elektronicznej i innych usług IT. Jednocześnie Administrator wskazuje, że korzysta w tym zakresie z usług podmiotu, który zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych im informacji i który ma siedzibę w państwie trzecim, do którego przekazywanie danych jest dopuszczalne, na podstawie m.in.  decyzji wykonawczej KOMISJI (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).