Nasza Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw rodzinnych.

W szczególności obejmuje to sprawy związane z alimentami, władzą rodzicielską, zaprzeczeniem ojcostwa, uznaniem dziecka oraz zarządzaniem majątkiem dziecka.

Sprawy małżeńskie

Podjęcie decyzji  o rozwodzie czy też separacji stanowi niejednokrotnie jedno z trudniejszych wyzwań jakie stawia przed nami życie. Wymaga to głębokiej refleksji i rozwagi. Są to bowiem rozwiązania ostateczne, które pociągają za sobą szereg konsekwencji prawnych. Sam rozwód i związane z tym postępowanie sądowe stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Przez wzgląd na dobro własne oraz niejednokrotnie małoletnich dzieci warto powierzyć ich prowadzenie osobom trzecim, niezaangażowanym emocjonalnie, które pomogą nam znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania i przeprowadzą nas przez to postępowanie, chroniąc nas, nasze interesy i dobro naszych dzieci. Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych. 

Podział majątku

Co do zasady w czasie trwania związku małżeńskiego majątek małżonków tworzy wspólności ustawową. Prawo zabrania rozporządzania i zobowiązywania się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie jemu z małżonków z podziału majątku wspólnego lub co do poszczególnych przedmiotów należących do tego majątku. Istnieje jednakże prawna możliwość zniesienia małżeńskiej współwłasności majątkowej. Można tego dokonać w trakcie trwania związku małżeńskiego. Taki skutek powoduje także orzeczenie rozwodu lub separacji małżonków. 

Powyższe z kolei wiąże się z koniecznością dokonania podziału majątku. Podziału majątku można dokonać bądź to na drodze postępowania sądowego bądź też w drodze umowy cywilnej pomiędzy byłymi małżonkami. Niejednokrotnie są to długie i nieprzyjemne postępowania, z którymi wiąże się szereg silnych emocji i które są stresujące dla ich uczestników. Świadczymy kompleksową obsługę postępowań pozasądowych i sądowych dotyczące podziału majątku małżeńskiego, służąc zarówno rzetelną informacją, poradą prawną jak i usługą reprezentacji klientów w tych postępowaniach. 

Prawo spadkowe 

W przypadku śmierci osoby fizycznej następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej. Wiąże się to z powołanie do spadku określonych osób. Spadek można nabyć przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed Sądem – postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament jego otwarcie następuje z chwilą jego „otwarcia” czyli odczytania testamentu przez sędziego lub notariusza. Od tej chwili biegną terminy umożliwiające odrzucenie spadku, co może być uzasadnione w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość masy spadkowej. Istnieje także prawna możliwość zawarcia umowy zrzeczenia się prawa do spadku jeszcze za życia ewentualnego spadkodawcy. Zarówno w przypadku zrzeczenia się prawa do spadku jak i odrzucenia spadku zachodzi sytuacja, w której prawa spadkowe przechodzą na dalszych spadkobierców, w tym również na dzieci lub rodziców.

Podkreślenia wymaga, że osobom, które byłyby powołane do spadku z ustawy, przysługuje prawo do zachowku. Praw z tego tytułu można dochodzić w okresie pięciu lat od dnia  ogłoszenia testamentu.