Podstawowym elementem krajowej przedsiębiorczości jest praca, realizowana zarówno w formie umowy o pracę jak i w bardziej elastycznych formach prawnych (umowy cywilnoprawne). Stosunki pracownicze zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy są złożoną formą współpracy i na tym gruncie występuje wiele aspektów, które wymagają szczególnej dbałości, takich jak prawidłowości zawierania i wypowiadania umów, zagwarantowanie poufności, zakazu konkurencji, regulowanie organizacji pracy, odpowiedzialność finansowa i porządkowa pracowników. Na tym też gruncie powstaje wiele wątpliwości oraz sporów, które często swój finał znajdują w sądzie.

W ramach Kancelarii oferujemy kompleksową obsługę zarówno pracodawców jak i pracowników, obejmującą między innymi przygotowanie lub weryfikację umów o pracę, kontraktów menadżerskich i umów cywilnoprawnych, klauzuli zakazu konkurencji, klauzuli obowiązku zachowania poufności, a także minimalizację ryzyka lub określenie szansy ustalenia przez sąd istnienia między stronami stosunku pracy, spory powstałe na tym tle, oraz spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę (umów cywilnoprawnych), odpowiedzialności porządkowej pracowników, a także spory sądowe wynikłe z odwołania od decyzji ZUS a dotyczących stosunku pracy. W ramach praktyki na bieżąco śledzimy i uwzględniamy aktualne orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i poglądy doktryny.

W ramach prawa pracy zapewniamy obsługę i reprezentację także w zakresie postępowań zainicjowanych przez pracownika o zapłatę, przywrócenie do pracy, formułowania regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, spraw dotyczących mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, zwolnień grupowych, odpraw pracownicze, wypadków przy pracy i wypowiadania umów.