Kancelaria zapewnia wsparcie i poradnictwo prawne zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w ramach prawa zamówień publicznych. Zajmujemy się kompleksowym wspieraniem zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość powinnościom wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznej.  Redagując odwołania do KIO lub skargi do sądu powszechnego, reprezentujemy klientów prywatnych lub zamawiających w toku postępowań przed tymi organami. 

Ponadto poza kompleksową obsługą zamówień publicznych oraz realizacją umów zawartych w tym  trybie, świadczymy usługi obsługi korporacyjnej klientów biznesowych, kompleksowej obsługi prawnej podmiotów publicznych, organów administracji, szkół publicznych, fundacji i stowarzyszeń w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.