Zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i osób fizycznych (konsumentów) Kancelaria udziela pomocy w zakresie ogłoszenia upadłości i prowadzenia postępowań naprawczych. 

„Upadłość”, w tym także „upadłość konsumencka” pozwala na redukcję zobowiązań podmiotów lub osób, które z różnych powodów (związanych zarówno z prowadzoną działalnością gospodarczą jak też wynikających ze zdarzeń losowych) stały się niewypłacalne.

Sprawy z tego zakresu prowadzone są przez sądy gospodarcze, a samo postępowanie odznacza się wysokim stopniem formalizmu. Jest to postępowanie skomplikowane, wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych i dochowania ustawowych terminów. Nasza Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia swoim Klientom w tym postępowaniu.  

Zaznaczyć jednak należy, że Kancelaria świadczy usługi na rzecz wszystkich uczestników postępowania upadłościowego, reprezentując zarówno interesy dłużników jak i wierzycieli. 

W ramach usług dokonujemy analizy podstaw do ogłoszenia upadłości, sporządzamy wnioski  o upadłość spółek i przedsiębiorców oraz o upadłość konsumencką, oferujemy zastępstwo prawne w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz pełne wsparcie prawne w toku postępowania upadłościowego, w tym w zakresie zgłaszania wierzytelności, wnoszenie w imieniu Klienta sprzeciwów i zażaleń.