a) zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
  • spółki komandytowej (sp.k.)
  • spółki jawnej (sp.j.)
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (sp. z o.o. sp.k.) 
  • spółki partnerskiej
  • spółki akcyjnej

b) sporządzanie projektu umowy spółki zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta;

c) sporządzanie projektów zmiany umowy spółki;

d) przekształcanie i łączenie spółek, 

e)  przygotowywanie wszelkich projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników (w tym także mających zostać zawartymi w formie szczególnej – formie aktu notarialnego, podwyższenie kapitału zakładowego, ograniczenia prawa nabycia udziałów, określenia prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, dopłaty, umorzenia udziałów, likwidacja spółki, rozwiązanie spółki, regulamin wewnętrzny organów spółki prawa handlowego)

f) sporządzanie umowy o zbyciu udziałów bądź ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi;

g) reprezentacja w sprawach wyłączenia wspólnika, zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników;