Zarówno w życiu prywatnym jak i w związku z prowadzoną działalnością załatwiamy różnego rodzaju sprawy o charakterze administracyjnym. Czasem sami inicjujemy określone postępowanie, a czasem z mocy samego prawa stajemy się stroną jakiegoś postępowania, w ramach którego musimy bronić (chronić) swoje prawa, siebie, swoją rodzinę, czy majątek. Niekiedy sprawy administracyjne nie nastręczają większych kłopotów, są jednak takie sprawy, które wymagają już fachowej wiedzy prawniczej. Nieumiejętne prowadzenie sprawy administracyjnej może doprowadzić do nieoczekiwanych skutków i niekorzystnego załatwienia sprawy.

W ramach świadczonych usług udzielamy konsultacji i porad prawnych, w ramach których wyjaśniamy przepisy prawa, znaczenie i cel działania organów administracji publicznej, możliwe sposoby dochodzenia i ochrony swoich praw. 

Sporządzamy wnioski inicjujące postępowanie oraz pisma przedstawiające stanowisko strony w toku postępowania, sporządzamy odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zażalenia do organów II instancji (także przed takimi organami jak Wojewoda, Wojewódzki lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prezes ZUS, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), sprzeciwy, skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz reprezentujemy w postępowaniach  przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. 

W ramach kancelarii usługi prawne w powyższym zakresie świadczy radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych i prowadzący w tym zakresie badania naukowe.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego, w tym w szczególności np. opłat i kar administracyjnych, licencji, pozwoleń i zezwoleń, zakazów,  uwarunkowań  oraz dofinansowań ustalanych w oparciu m.in. o przepisy:

 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (np. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • prawa ochrony przyrody (np. zezwolenia na wycinkę drzewa; opłata za wycięcie drzewa bez zezwolenia),
 • prawa ochrony środowiska (np. w przedmiocie zezwoleń, kar administracyjnych ),
 • prawa wodnego (np. zezwolenia wodno -prawne),
 • prawa transportowego (np. wydawanie zezwoleń, licencji, kary za wykonywanie transportu niezgodnie z przepisami prawa),
 • gospodarki nieruchomościami (np. podział nieruchomości, opłata adiacencka),o drogach publicznych (np. lokalizacja zjazdu, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych z tego tytułu),
  • o odpadach (np. zezwolenia za zebranie odpadów, kary ),
  • dot. przyznawania i rozliczania dopłat  UE (rolniczych i innych);
  • przepisów regulujących uzyskiwanie różnego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, licencji administracyjnych, nadawania uprawnień do wykonywania określonych czynności, prawa wykonywania zawodu;
 • o stowarzyszeniach, o sporcie.