Treść umów kredytowych zawartych z bankiem zawierać  może nieuczciwe postanowienia umowne na podstawie których dokonano przeliczenia zobowiązań kredytobiorcy do franka szwajcarskiego.

W takiej sytuacji, klienci mogą domagać się unieważnienia umowy kredytowej bądź usunięcia z umowy niedozwolonych klauzul (tzw. odfrankowienie umowy).

W ramach reprezentacji klienta kierujemy do sądu pozwy obejmujące żądania uznania umowy za nieważną w całości lub jej „odfrankowienia”.

Nieważność umowy. Co oznacza dla klienta?

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej jest następstwem ustalenia, że umowa kredytu od chwili jej zawarcia była nieważna. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być umieszczone w umowie postanowienia, zgodnie z którymi banko przeliczył zobowiązanie kredytowe według własnego, swobodnie ustalonego kursu CHF, podczas gdy nie poinformował klienta o ryzyku związanym z powyższym.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oznacza:

 1. umowa jest nieważna od chwili jej zawarcia i jako taka nie wiąże jej stron;
 2. kredytodawca nie musi nadal spłacać rat kredytowych;
 3. roszczenie klienta może obejmować zasądzenie od banku sumy dotychczas wpłaconych przez klienta na poczet kredytu rat kredytu albo zasądzenie zwrotu części kwot wpłaconych przez klienta na poczet spłaty kredytu, w zakresie, w jakim kwota ta  przewyższa kwotę wypłaconego przez bank kredytu;
 4. skutkiem prawomocnego wyroku, możliwym jest wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

„Odfrankowienie” kredytu. Co oznacza dla klienta?

„Odfrankowienie” kredytu to nić innego jak podjęcie działań zmierzających do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień. Skutkiem powyższego jest to, że umowa kredytowa obowiązuje nadal. Kredyt frankowy zostaje przekształcony wówczas w kredyt złotówkowy,a klient uzyskuje zwrot nadpłaconych w ratach kwot.

„Odfrankowienie” kredytu skutkuje:

 1. umowa kredytu obowiązuje nadal z tą zmianą, że zostaje przekształcona w umowę kredytu złotówkowego;
 2. sąd zasądza na rzecz klienta sumę nadpłaconych rat;
 3. zmniejszeniu ulegają miesięczne raty kredytu oraz aktualne saldo zobowiązania kredytowego.

Sposób działania w sprawach frankowych:

 1. Analiza umowy kredytowej – bezpłatna;
 2. Oferta na prowadzenie sprawy;
 3. Zawarcie umowy o prowadzenie sprawy przed sądem;
 4. reprezentacja klienta w ramach postępowania przedprocesowego (reklamacyjnego) oraz przed sądem, w tym formułowanie pozwu oraz wszelkich pism procesowych;
 5. windykacja należności;